/ EN


                                       深冷直角机器人

       DROBOT深冷机器人,是DDON研发团队针对深冷环境研发出的一款直角坐标机器人,该机器人可以在低温达-200℃的环境下运行准确定位抓取。

此前在低温环境下运行自动化执行机构均是采取低温防护的方法,随着而来又需要解决低温防护带来的一系列其他问题,DROBOT深冷机器人在行业内形成了开创性的解决方案,填补行业内国内外的此项技术空白,为低温环境下的自动化设备提供了期待已久的可靠方案。